Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

03.08.2021

Konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA Samodzielnej Pracowni Diagnostyki i Immunologii Nowotworów I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA Samodzielnej Pracowni Diagnostyki i Immunologii Nowotworów I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziek.lek@umlub.pl w terminie 2 września 2021 roku.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania co najmniej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
 • Posiadania udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadania znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo- badawczej oraz w kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Posiadania doświadczenia w kierowaniu jednostką badawczo- dydaktyczną.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

 

Kompetencje preferowane:

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na terytorium RP.
 • Posiadanie doświadczenia w kierowaniu zespołami badawczymi.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub profesora nauk medycznych.
 • Dokument potwierdzający doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo- dydaktyczną.
 • Plan kierowania Samodzielną Pracownią Diagnostyki i Immunologii Nowotworów na najbliższe 6 lat.
 • Autoreferat z uwzględnieniem znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, badawczej oraz w kształceniu młodej kadry.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
 • Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zespołu badawczego, jeśli dotyczy kandydata.

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę Komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Osoba do kontaktu : Aleksandra Krupicz, aleksandrakrupicz@umlub.pl, +48 (81) 44 86 325

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021