Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

02.08.2021

Konkurs na STYPENDIA naukowe dla doktorantów w ramach projektu badawczego (2 stanowiska)

Poszukujemy wykonawców w projekcie badawczym Sonata, finansowanym ze środków NCN, pt. „Synergia metod chemicznego obrazowania w modelu cukrzycy”.

 

Kierownik projektu: dr hab. Anna Sroka-Bartnicka

 

Popularnonaukowe streszczenie projektu

 

Wymagania:

 • oferta kierowana jest do osób posiadających tytuł magistra chemii, biologii, fizyki, biotechnologii, farmacji, analityki medycznej i kierunków pokrewnych;
 • w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie, tj. planowo od stycznia 2022 r, kandydat musi posiadać status doktoranta (rekrutacja do szkoły doktorskiej UML)
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, znajomość podstawowych technik laboratoryjnych
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków;
 • samodzielność, umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym międzynarodowych, obejmujących m.in. udział w konferencjach i stażach naukowych;

 

Opis zadań:

 • szczegółowe zapoznanie się i wdrożenie w tematykę i metodologię zaplanowanych w projekcie badań;
 • wykonywanie pomiarów technikami spektroskopii wibracyjnej (spektroskopia FTIR oraz ramanowska)
 • wykonywanie pomiarów technikami spektrometrii mas;
 • przygotowywanie próbek do analiz spektroskopowych
 • analiza wyników oraz opracowanie danych w postaci wykresów;
 • przygotowanie publikacji oraz prezentacja wyników badań;

 

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 2 550,00 zł/miesiąc netto wypłacane przez okres realizacji zadań w projekcie.

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: styczeń 2022 r

Planowany okres zaangażowania do projektu: 35 miesięcy

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy przesyłać do dn. 16 sierpnia 2021 r. do godz. 9.00 na adres email: anna.sroka@umlub.pl

Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Dopuszcza się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 1 Września 2021 r.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021