Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

30.03.2021

Komunikat CWNR ws. możliwości składania wniosków o nagrody naukowe

Szanowni Państwo,

 

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o nagrody naukowe. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram terminów aplikacji.

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o nagrody w poszczególnych kategoriach, prosimy o przekazanie do CWNR kompletnych wniosków wraz załącznikami, w formie elektronicznej w terminach:

 

NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW do 31 marca 2021 r.
 

NAGRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK do 30 kwietnia 2021 r.
 

NAGRODY MINISTRA ZDROWIA do 31 maja 2021 r.
 

 

RODZAJ
NAGRODY

KATEGORIE

TERMIN

WYMAGANE DOKUMENTY

ISTOTNE INFORMACJE

ZAŁĄCZNIKI

NAGRODY
PREZESA RADY
MINISTRÓW

Nagroda za wyróżniającą
się rozprawę doktorską

30 kwietnia

•  uzasadnienie wniosku, sporządzone przez Senat Uczelni

JM Rektor może zgłosić wyłącznie
jednego kandydata w danej dyscyplinie
naukowej do każdej z nagród w dwóch
pierwszych kategoriach, oraz jednego
kandydata do nagrody w kategorii
trzeciej

WNIOSEK 

•  rozprawa doktorska wraz z recenzjami

uzyskanymi w postępowaniu o nadanie stopnia
doktora i uchwałą o wyróżnieniu - w przypadku nagrody za wyróżniającą się rozprawę doktorską;

Nagroda za wysoko
ocenione osiągnięcia
będące podstawą nadania
stopnia doktora
habilitowanego

• informacje o osiągnięciach będących

podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz opinią komisji habilitacyjnej -w przypadku nagrody za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą
nadania stopnia doktora habilitowanego;

ROZPORZĄDZENIE

• wybranych publikacji, patentów, autoreferatu kandydata do nagrody, a także przygotowanej przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą
tytuł profesora lub tytuł w zakresie sztuki recenzji osiągnięcia naukowego, artystycznego lub wdrożeniowego, uwzględniającej indeks cytowań, z pominięciem autocytowań;

• dwóch rekomendacji sporządzonych w

związku z wnioskiem o nagrodę;

Nagroda za osiągnięcia w
zakresie działalności
naukowej, w tym
twórczości artystycznej,
lub działalności
wdrożeniowej

• innych dokumentów istotnych z punktu

widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w
szczególności informacji o uzyskanych przez
kandydata do nagrody wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą;

KOMUNIKAT

 

• oświadczenia kandydata do nagrody o tym, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub nie został prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną;

• oświadczenia kandydata do nagrody o

wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody.

NAGRODY PAN

Nagroda im. Jędrzeja
Śniadeckiego

Termin  i
sposób
zgłaszania
wyznacza
corocznie
Dziekan
Wydziału
Nauk
Medycznych
PAN

• 2 egzemplarze prac (3-5 publikacji)

•  dane personalne autorów, nazwę i adres instytucji zatrudniającej oraz nazwę i adres placówki, w której wykonano pracę;

•  charakterystykę badań oraz umotywowanie
wniosku o nagrodę;

•  opinię Rady Naukowej Kolegium;

• oświadczenie autorów, że praca nie była
dotychczas nagrodzona;

 

REGULAMIN

Nagrody Naukowe V
Wydziału PAN

•  wykaz procentowego wkładu poszczególnych autorów (nie mniejszy niż 25%);

•  zgoda zagranicznych współautorów na
przedstawienie pracy do nagrody;

•  komentarz o przyczynach pominięcia niektórych autorów we wniosku.

•  jeżeli w realizacji badań i opublikowaniu wyników uczestniczyły osoby z ośrodków zagranicznych, winna być załączona ich zgoda na przedstawienie pracy do nagrody;

• jeśli nie wszyscy autorzy prac są objęci wnioskiem o przyznanie nagrody, wniosek powinien zawierać komentarz o przyczynach pominięcia niektórych autorów we wniosku.

 

WNIOSEK O NAGRODĘ
NAUKOWĄ

NAGRODY
MINISTRA
ZDROWIA

w zakresie działalności
naukowej

30 czerwca

• dokumenty potwierdzające przedmiotowe osiągnięcia

•  Uniwersytet Medyczny może
zgłosić jednego kandydata do nagrody w
danej kategorii.

•  Kandydaci muszą uzyskać
rekomendację Dziekana właściwego
Wydziału

•  Do wniosku o przyznanie nagrody
należy również dołączyć dwie
rekomendacje sporządzone przez osoby
spoza Uniwersytetu, które nie pozostają z
kandydatem do nagrody w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, który może
budzić uzasadnione wątpliwości co do ich
bezstronności, posiadające co najmniej
stopień doktora habilitowanego

•  Minister przyznaje nagrody w
terminie do dnia 31 października.

WNIOSEK

• opinia o zasadności wystąpienia z wnioskiem, sporządzona przez senat uczelni

ROZPORZĄDZENIE

w zakresie działalności
dydaktycznej

30 czerwca

• dwie rekomendacje sporządzone w związku z wnioskiem

KOMUNIKAT

w zakresie działalności
wdrożeniowej

30 czerwca

• inne dokumenty istotne z punktu widzenia

uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności
informacje o uzyskanych wyróżnieniach i nagrodach, w kraju lub za granicą

w zakresie działalności
organizacyjnej

15 lipca

• oświadczenie kandydata do nagrody o

niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną

za całokształt dorobku

30 czerwca

•  oświadczenie kandydata do nagrody o

wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku,
przyznania oraz wypłacenia nagrody.

 

 

 

Karolina Arażny

81 448 50 34

karolinaarazny@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2021