Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

16.09.2020

Pamięci prof. dr hab. n. med. Marcina Olajossy

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. prof. dr hab. n. med. Marcina Olajossy – wieloletniego Kierownika Katedry i II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Przewodniczącego Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, współorganizatora Lubelskich Spotkań Naukowych, człowieka Renesansu: oddanego lekarza, znakomitego naukowca, wykładowcy, nauczyciela wielu pokoleń lekarzy, psychologów i teologów, humanisty, serdecznego i życzliwego kolegi.

Przez 50 lat swego aktywnego życia zawodowego do ostatnich swoich dni wspomagał nas swoim doświadczeniem, mądrością i życzliwością.

Informujemy, że nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej w Lublinie przy ulicy Lipowej dnia 18 września 2020 roku o godzinie 13.00.

 

Kierownik Katedry i I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 


 

Krótka Notka Biograficzna ś.p. prof. dr hab. n. med. Marcina Olajossy

 

 

Prof. dr hab. n. med. Marcin Olajossy urodził się w 1946 roku w Myślenicach. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, rozpoczął studia lekarskie na Akademii Medycznej w Lublinie. W 1969 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem, a następnie podjął pracę w Klinice Psychiatrycznej kierowanej przez Prof. Mieczysława Kaczyńskiego na stanowisku asystenta. W roku 1978 obronił pracę doktorską pt.: „Nastawienie psychiczne (analiza kliniczna). W 2010 roku została przyjęta jego rozprawa habilitacyjna pt.: „Poziom kwasu kynureninowego w surowicy krwi chorych na depresję leczonych elektrycznie”.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Olajossy pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego do spraw psychiatrii. W latach 1999-2009 był pełnomocnikiem Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1. Pełnił funkcję wykładowcy na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UMCS w latach 1992-2000, a od 1971 był pracownikiem Instytutu Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prowadząc zajęcia z zakresu psychologii i medycyny pastoralnej. Zakres zainteresowań naukowych prof. dr hab. n. med. Marcina Olajossy obejmował psychofarmakologię, terapię psychoz, zagadnienia z psychiatrii społecznej, psychiatrii sądowej, terapii zaburzeń emocjonalnych oraz medycyny pastoralnej. Był autorem lub współautorem przeszło 300 prac naukowych, doniesień zjazdowych, artykułów publicystycznych oraz książki pt. „Pokonać Szatana. Egzorcysta czy psychiatra”.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Olajossy od 2010 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, był wieloletnim Przewodniczącym Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, czynnym działaczem samorządu lekarskiego, członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej, Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego, Kierownikiem Katedry II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej w latach 2014 – 2019, współorganizatorem Lubelskich Spotkań Naukowych oraz Zastępcą Redaktora Naczelnego Current Problems of Psychiatry od 2015 roku. Do ostatnich dni był bardzo aktywny zawodowo, kierując Oddziałem Psychiatrii Sądowej II Kliniki Psychiatrii UM w Lublinie.

Spośród nagród otrzymanych przez prof. dr hab. n. med. Marcina Olajossy wymienić należy Nagrodę Fundacji Niezależnej Kultury Polskiej POLCUL za działalność na rzecz demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego (1992), Medal „Zasłużony dla Akademii Medycznej w Lublinie, Odznaczenie Lumen Mundi przyznawane przez Arcybiskupa Lubelskiego oraz Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej za zasługi kształtowania wzorców osobowych i postaw moralnych.

Pozazawodowo prof. dr hab. n. med. Marcin Olajossy interesował się literaturą piękną, muzyką klasyczną i malarstwem nowoczesnym. Był mężem i ojcem dwojga dzieci, także lekarzy – córki Luizy, która jest psychiatrą oraz syna Bartosza – kardiologa.

W naszej pamięci pozostanie jako oddany lekarz, wyjątkowa osobowość, znakomity naukowiec, humanista, człowiek o wysokiej kulturze osobistej i wysokich standardach moralnych, nauczyciel wielu pokoleń lekarzy, psychologów i teologów, wzór osobowy dla adeptów psychiatrii w stosunku do pacjentów, uosobienie dobroci i łagodności, osoba wszechstronna i głęboko zaangażowana w rozwój psychiatrii na Lubelszczyźnie.

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020